Privacy Policy

 • Home
 • Privacy Policy

Privacy Policy

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 („RODO”) oraz krajowym ustawodawstwem dotyczącym ochrony danych osobowych, pragniemy przekazać użytkownikom pewne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w zakresie nawigacji w witrynie internetowej www.gruppoab.com (dalej „Witryna”) przez naszą firmę, AB Holding S.p.A. (zwane dalej również „AB”) jako właściciela Witryny i administratora danych. 

Przetwarzanie danych osobowych jest i będzie oparte na zasadach zgodności z prawem, rzetelności, przejrzystości i ochrony prywatności oraz praw użytkownika.

Cel przetwarzania

Dane osobowe użytkownika mogą być wymagane przy wypełnianiu odpowiednich formularzy, do celów określonych w każdej sekcji, w której są gromadzone. W szczególności mogą być wymagane, za uprzednią zgodą, do wyboru personelu przez AB lub spółki zależne i/lub spółki, w której spółka AB dokonała inwestycji. 

Opcjonalne i dobrowolne wysłanie wiadomości e-mail na adresy e-mail wymienione w sekcji „Kontakty” lub na jakikolwiek inny adres e-mail firmy AB lub spółek zależnych i/lub spółek, w które spółka AB dokonała inwestycji, wiąże się z późniejszym pobraniem adresu nadawcy, niezbędnego do odpowiedzenia na zapytania, a także wszelkich innych danych osobowych zawartych w wiadomości. 

Systemy informatyczne i oprogramowanie używane w Witrynie mogą podczas zwykłej nawigacji zbierać dane związane z korzystaniem z protokołów komunikacji internetowej w celu pozyskiwania informacji statystycznych na temat korzystania z witryny lub w celu sprawdzenia, czy jej działanie jest prawidłowe. Aby uzyskać więcej informacji na temat rodzajów plików cookie wykorzystywanych przez tę witrynę, należy zapoznać się ze specjalną rozszerzoną informacją na temat plików cookie.

Sposób wykorzystania

Przetwarzanie danych osobowych użytkowników może obejmować dowolny rodzaj czynności, w tym gromadzenie, utrwalanie, organizację, przechowywanie, przeglądanie, przetwarzanie, modyfikację, wybieranie, pobieranie, porównywanie, wykorzystywanie, łączenie, blokowanie, ujawnianie, anulowanie i niszczenie. Dane osobowe użytkowników będą przetwarzane za pomocą narzędzi i procedur odpowiednich do zagwarantowania bezpieczeństwa i poufności, z wykorzystaniem narzędzi informatycznych i telematycznych, a także nośników i archiwów papierowych. 

Charakter udostępniania

Użytkownik nie jest zobowiązany do dostarczania takich danych, jednakże niepodanie ich może skutkować brakiem dostępu do informacji zawartych w dedykowanych sekcjach i/lub do zamówionych usług. Brak ujawnienia takich danych może, jeśli jest to zależne od zobowiązania prawnego, skutkować niewłaściwym wykonaniem naszych usług.

Przechowywanie danych

Okres przechowywania danych osobowych będzie ograniczony do czasu ich wykorzystania niezbędnego do nawigacji lub tylko do czasu ściśle niezbędnego do obsługi każdego zapytania, chyba że wskazano inaczej w poszczególnych sekcjach Witryny, z wyjątkiem zobowiązań prawnych i/lub administracyjnych, w przypadku których okres przechowywania będzie dłuższy.

Ujawnianie, rozpowszechnianie i przekazywanie danych osobowych 

Niezależnie od informacji przekazanych zgodnie z wymogami prawnymi, możemy wejść w posiadanie zgromadzonych danych osobowych, a następnie je przetwarzać: (a) zasoby ludzkie w firmie AB, odpowiednio przeszkolone, działające jako upoważniony personel do przetwarzania danych osobowych i/lub (b) inne spółki zależne i/lub spółki, w których firma AB dokonała inwestycji; i/lub (c) strony trzecie działające we współpracy z AB w zakresie świadczenia usług, należycie wyznaczone jako kierownicy lub osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych (np. firmy, które świadczą usługi zarządzania i utrzymania systemów IT).  

Ponadto, dla wszystkich celów wskazanych w informacji, dane użytkowników mogą być również ujawnione za granicą, w Unii Europejskiej lub poza nią, zgodnie z prawami i gwarancjami ustanowionymi przez obowiązujące prawodawstwo i po weryfikacji adekwatności poziomu ochrony gwarantowanego przez państwo trzecie. 

Dane osobowe użytkowników nie zostaną przekazane stronom trzecim ani w jakikolwiek sposób rozpowszechniane.

Prawa osoby, której dane dotyczą

W związku z opisanym przetwarzaniem danych osoba, której dane dotyczą, może wykonywać prawa przewidziane przez RODO w artykułach 15-21, a w szczególności:

 1. prawo dostępu: prawo do informacji i do żądania dostępu do przetwarzanych danych osobowych;

 2. prawo do sprostowania: prawo do żądania zmiany lub aktualizacji danych osobowych w przypadku ich niedokładności lub niekompletności;

 3. prawo do usunięcia: prawo do żądania ostatecznego usunięcia danych osobowych, jeżeli jest to przewidziane przez RODO;

 4. prawo do ograniczenia: prawo do żądania czasowego lub ostatecznego przerwania przetwarzania wszystkich lub niektórych danych osobowych, jeżeli jest to przewidziane przez RODO;

 5. prawo sprzeciwu: prawo do wyrażania w każdym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli jest to przewidziane przez RODO (np. powody związane ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą);

 6. prawo do przenoszenia danych: prawo żądania kopii własnych danych osobowych w formacie elektronicznym i żądania przesłania tychże danych do innego administratora danych;

 7. prawo do wycofania zgody (w przypadku, gdy przetwarzanie danych opiera się na zgodzie) w dowolnym momencie, nie przesądzając o zgodności z prawem przetwarzania opartego na zgodzie wydanej przed jej wycofaniem;

 8. prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w przypadku naruszenia RODO i obowiązującego prawa krajowego dotyczącego przetwarzania danych osobowych.

W celu wykonania powyższych praw osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z Administratorem danych, pisząc na adres privacy@gruppoab.it lub wysyłając list polecony z potwierdzeniem odbioru na adres podany w artykule VII niniejszego dokumentu.

Administrator danych 

Administratorem danych jest AB Holding S.p.A., z siedzibą prawną w Orzinuovi (BS), Via Caduti del Lavoro 13 –e-mail: privacy@gruppoab.it w osobie jej przedstawiciela prawnego. 

Centrum obsługi klientaPrzydatne numery serwisu technicznego
Globalna obecnośćObecność AB na świecie

AB Holding S.p.a.

Via Caduti del Lavoro, 13
25034 Orzinuovi (BS)
T. +39 030 99 42 411
info@gruppoab.com

Follow us
 • Informacje o firmie
 • Przykłady realizacji ab
 • Rozwiązania
 • Produkty
 • Serwis
 • Innowacja
 • Kariera

Copyright 2021 AB HOLDING SPA - P.IVA 02243290984 - REA 433585 - Reg. imp. BS02243290984 - Cap. sociale 6.000.000 i.v.

Zarezerwuj bezpłatną konsultację online
1