Faq

Najczęściej zadawane pytania

Co oznacza kgeneracja?

Kogeneracja jest równoczesną produkcją energii elektrycznej i cieplnej wykorzystując maksymalnie energię pierwszą (gaz ziemny lub biogaz) za pomocą systemów zapewniających maksymalną wydajność energetyczną i nie rozprzestrzeniając ich w przyrodzie, ale odzyskując i doceniając ciepło wytworzone przez silnik endotermiczny (lub turbinowy).
Produkowanie energii elektrycznej za pomocą urządzenia kogeneracyjnego ma zalety w stosunku do kupowania energii z sieci, ponadto umożliwia korzystanie z ciepła pochodzącego z procesów schładzania silnika: woda ciepła może być oddawana bezpośrednio do cyklu produkcyjnego i używana do ogrzewania pomieszczeń, natomiast wysoka kaloryczność dymów spalinowych może być wykorzystana do otrzymywania pary lub bardzo gorącej wody, aby podgrzewać olej diatermiczny lub do innych celów.
Kogeneracja zmniejsza koszty energii do 30% i polepsza obraz zakładów, ponadto uczestniczy w osiąganiu systemu równowagi ekologicznej,

Co oznacza trójgeneracja?

Trójgeneracją określamy tę formę kogeneracji, w której do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej, dodaje się wytwarzanie energii chłodzenia, część gorącej wody i dymów wytwarzanych przez silnik (lub pary uzyskiwanej z dymu) jest stosowana w celu uzyskania wody zimnej o pożądanej temperaturze.
Trójgeneracja pozwala na wykorzystanie pełnego potencjału wyprodukowanej energii, uzyskując zimną wodę wykorzystywaną zarówno do procesów przemysłowych, jak i do klimatyzowania urządzeń.

Czym jest gaz ziemny lub metan?

Pierwsze źródło energii, pochodzące z paliwa kopalnianego. Gaz ziemny jest mieszaniną palną substancji gazowych (złożoną z węglowodorów i nie węglowodorów). Gazami należące do rodziny węglowodorów są metan, etan i butan, natomiast te, które nie składają się z węglowodorów są głównie reprezentowane przez dwutlenek węgla, tlenki azotu i tlenki siarki. Gaz ziemny gromadzi się w złożach, to znaczy w ograniczonej objętości podłożu, w którym porowate skały i leżące nad nim nieprzepuszczalne skały przyjmują specjalne ukształtowanie zwane pułapką, które zapobiega wydostawaniu się gazu na powierzchnię.

Co wynika z porównania scentralizowanego układu i układu kogeneracyjnego?

Kogeneracja, oznaczana również skrótem CHP (kogeneracji) jest jednoczesnym lub sekwencyjnym wytwarzaniem dwóch różnych form energii, mechanicznej i termicznej, wychodząc od jednego źródła energii pierwotnej i przeprowadzanym w jednym zintegrowanym systemie. Systemy kogeneracyjne zazwyczaj składają się z podstawowego silnika, generatora, systemu odzyskiwania ciepła, wzajemnych połączeń elektrycznych w jednym zintegrowanym systemie. Zasada, na której opiera się kogeneracja jest zasada odzyskania ciepła wytwarzanego w fazie produkcji energii elektrycznej, która jest zwykle tracona i ponownie jej użycie w produkcji energii cieplnej. Tak więc kogeneracja musi być uznawana za rozwiązanie systemowe mające na celu zwiększenie efektywności procesów wytwarzania energii.

jakie są główne zalety kogeneracji?

Oto niektóre zalety wykorzystywania kogeneracji:
– zwiększona wydajność w konwersji energetycznej;
– zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla;
– interesujące okresy zwrotu, dzięki ustawodawstwu, które przewiduje zwolnienie z podatku od użytego gazu na wejściu;
– sprzyjanie decentralizację produkcji energii, unikając strat powstałych w transporcie na duże odległości;
– umożliwia strategiczne pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną, zabezpieczając użytkowników przed ewentualnymi black-out lub awariami sieci;
– jest skutecznym narzędziem promowania i zachęcania do liberalizacji rynku energii elektrycznej.

Jakie są główne zalety środowiskowe kogeneracji?

Systemy CHP pozwalają na znaczne zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, w szczególności każda kWh wyprodukowana w urządzeniu kogeneracji zasilanym metanem umożliwia oszczędności rzędu 450 g CO2 uwalnianego do atmosfery w stosunku do oddzielnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej, równoznacznej ze zmniejszeniem o 43% dwutlenku węgla. Oprócz łagodzenia wpływu na środowisko pojawia się również redukcja pyłów, NOx i SOx.

Czy kogeneracja może wspierać wzrost gospodarczy?

Jedną z wad systemów kogeneracji jest konieczność ogromnych nakładów inwestycyjnych. Jednak po sprawdzeniu wygody tego systemu, bez wątpienia widać, że stanowią nowe źródło zatrudnienia i umożliwiają konsolidację konkretnych profili zawodowych i innowacyjnych. Ponadto, kogeneracja i jej wewnętrzne powołanie do miejscowej produkcji energii staje się jednym z największych wsparć wzrostu lokalnych gospodarek.

Jak duże oszczędności można osiągnąć z kogeneracji w zastosowaniach przemysłowych?

Maksymalną wartość procentową można oszacować na około 30%, ze zwrotem inwestycji w ciągu 2 do 4 lat. Te osiągi są związane z trzema głównymi zmiennymi: wielkością systemu, skutecznego odzyskiwania ciepła i godzin pracy rocznie.
Wybór partnera technologicznego ma więc kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu. Studium wykonalności, doskonałość produktu i sprawność obsługi technicznej są podstawowymi składnikami efektywności energetycznej, a tym samym oszczędności.

Jakie są niezbędne pozwolenia na budowę instalacji kogeneracyjnej zasilanej gazem ziemnym?

Postępowanie administracyjne, którego należy przestrzegać, aby uzyskać niezbędne pozwolenia składa się zasadniczo z następujących elementów:
FORMALNOŚCI TERENOWE: służące uzyskaniu pojedynczego pozwolenia na budowę i eksploatację instalacji; wniosek trafi do analizy, a cała procedura potrwa 6-8 miesiący od złożeniu.
FORMALNOŚCI W ZAKŁADZIE ENERGETYCZNYM: umożliwiają podpisanie umowy o przyłączenie do sieci z urządzenia produkującego energię elektryczną; powinny być przeprowadzone w ciągu około 2-3 miesięcy.
FORMALNOŚCI W STRAŻY POŻARNEJ: wnioskiem o opinię w sprawie zgodności projektu inwestycji i wydanie CPI (zaświadczeń przeciwpożarowych) przez straż pożarną.
FORMALNOŚCI UTF (Finansowe Biuro techniczne): związane z ubieganiem się o pozwolenia producenta energii elektrycznej, na jej produkcję i sprzedaż; do uzyskania podczas montowania urządzenia i przed uruchomieniem zakładu.
DIA (Deklaracja rozpoczęcia działalności): uzyskiwanie zezwoleń i pozwoleń budowlanych.

Kogeneracja zasilana paliwami kopalnianymi (metan), z jakiego rodzaju wsparcia korzysta?

Białe certyfikaty, lub bardziej poprawnie certyfikaty efektywności energetycznej (TEE) są zachętą do instalacji efektywnych technologii i systemów.
Certyfikat odpowiada zaoszczędzeniu jednej tony, ekwiwalentu ropy naftowej. Są one papierami wartościowymi, do ponownej sprzedaży, a ich wartość zależy od rynku. Są one wydawane przez Operatora Rynku Energii Elektrycznej (GME) po sprawdzeniu osiągniętych oszczędności energii, na przykład, poprzez instalację modułu kogeneracyjnego z silnikiem endotermicznym, w porównaniu z tradycyjnymi systemami produkcji energii elektrycznej (włoska flota energetyczna) i energii cieplnej.
Białe certyfikaty obejmują trojakiego typu działania:
1. oszczędzanie energii elektrycznej;
2. oszczędzanie gazu naturalnego;
3. oszczędzanie innych paliw.

Czy instalacja kogeneracyjna wymaga dużego wsparcia technicznego?

Temat wsparcia technicznego jest kluczowym w wyborze systemu kogeneracji. Możemy dać konkretny przykład, przy założeniu wykorzystania w zakładzie urządzenia pracującego na 3 zmiany, tylko w dni robocze, przez 11 miesięcy w roku.
Wyobraźmy więc sobie, ile kilometrów pokonałby pojazd, jeżdżący ciągle z prędkością 60 km/h przez 5 dni w tygodniu i przez 48 tygodni: otrzymalibyśmy piękny wynik 345.600 km rocznie.
Z łatwością zrozumiemy, że konserwacja jest decydująca w wyborze dostawcy, zwłaszcza jeśli uznamy koszty przestojów maszyny za utratę zysków.
Biorąc pod uwagę fakt, że w zakładzie, który produkuje 1000 kW przy aktualnych, średnich cenach energii, można przyjąć oszczędności rzędu 1.500 €/dzień, widzimy jasno, że przestój maszyny wiąże się faktycznie z utratą zysków!

Jestem menedżer w spółce mającej dwa zakłady produkcyjne, jeden w północnych Włoszech i jeden na południu. Czy instalując urządzenie kogeneracyjne w pierwszym zakładzie i uzyskując z produkcji energii nadwyżkę przekraczającą potrzeby, możemy ją przeznaczyć na potrzeby drugiego zakładu?

Biorąc pod uwagę trudności w zarządzaniu „nadmiarami” energii elektrycznej zakładu, gdzie instaluje się system kogeneracji oraz ze względu na fakt, że energia przepływająca z jednego zakładu do drugiego byłaby obciążona różnymi opłatami, takimi jak: elementy transportu, przesył, pomiar, oraz wszystkie opłaty systemowe oraz że pobieranie energii elektrycznej musi koniecznie pokrywać się z wysyłaniem jej do sieci, wygodniej jest zawrzeć umowę z przedsiębiorcą lub wysyłać energię do GSE (Biura zarządzania energią), które jest zobowiązane do wycofania „nadwyżka energii z CHP (kogeneracji)” cnotliwy „po określonych cenach.

Cały gaz ziemny przeznaczony do kogeneracji jest wolny od podatku? czy należy zainstalować odpowiedni licznik na wejściu?

Nie, nie cały gaz jest wolny od podatku. UTF (Finansowe Biuro techniczne) w celu zwiększenia ilości gazu niepodlegającego opodatkowaniu odnosi się do licznika energii elektrycznej umieszczonego na zaciskach generatora, licząc zużycie na 0,25 mc/kWh. Zasadniczo wydajność elektryczna układu jest premiowana.

W procesie produkcyjnym w mojej firmie istnieje potrzeba stosowania zimnej wody o temperaturze 6/7°. W pozostałych fazach jest wymagana temperatura chłodzenia bliska 0°C. czy można uzyskać takie temperatury poprzez trójgenerację?

Jeśli chodzi o etap cieplny 7° istnieje taka możliwość, przez zastosowanie absorbera z bromku litu; dla drugiego etapu natomiast, można zakładać zastosowanie absorbera z amoniaku, roztworu do przeanalizowania zwłaszcza pod względem złożoności stosowania i kosztów. Inne rodzaje absorberów wchodzą na rynek, osiągając temperatury pośrednie pomiędzy 7°C i 0°, należy lepiej zbadać te technologie.

Mam firmę, która ma dynamiczny tunel lakierniczy o 140°C, w którym powietrze jest ogrzewane w sposób ciągły za pomocą pary, a następnie wydalane bez odzysku termicznego: Jak mógłbym używać wody z instalacji kogeneracji?

Ponieważ powietrze jest zawsze odnawiane i jest pobierane z zewnątrz bez odzysków termicznych, można po prostu myśleć o wstępnym podgrzewaniu powietrza baterią powietrze/woda z temperatury otoczenia do maksymalnego gradientu osiąganego ze względu na samą ilość. Para wytwarzana przez urządzenie w spalinach będzie uzupełniać/wymieniać parę produkowaną przez obecne kotły.

Mam firmę, pracującą na 2 zmiany i zużywającą duże ilości pary do wyrzucenia: czy mogę myśleć o zainstalowaniu turbiny?

Nawet jeśli turbina gazowa odznacza się znaczną produkcją pary, myślę, że nie jest to odpowiednie rozwiązanie w tym przypadku, bowiem do pracy na dwie zmiany pracy (+ – 15 h/dobę) nie bardzo nadaje się urządzenie kogeneracyjne z turbiną gazową. Turbina jest maszyną, która nadaje się do ciągłego cyklu pracy: włączanie i wyłączanie nie nadają się w rzeczywistości do tych maszyn i skutkowałoby skróceniem przerw między kolejnymi konserwacjami.
W zaprezentowanych warunkach, będąc zmuszonym wyłączać urządzenie codziennie, uważam, że bardziej nadaje się urządzenie z silnikiem endotermicznym, który jest mniej wrażliwy na tego typu działania. Z urządzeniem pracującym na silniku, należy dokładnie ocenić, czy gorąca woda wytwarzana przez urządzenie będzie mogła być wykorzystywana w działalności zakładu.
W chwili kiedy używa się znacznych ilości pary, można rozważyć podgrzewanie energią o niskiej temperaturze, wytwarzanej przez silnik połączony z silnikiem kotłów parowych; sugerowanie innych możliwych rozwiązań wymaga dokładnego poznania pańskiego cyklu produkcyjnego.