Faq

Najczęściej zadawane pytania

Co oznacza "Biogaz"?

Mieszanina gazów (metanu, dwutlenku węgla, itd.) wytwarzana w beztlenowej fermentacji w obecności mikroorganizmów (bakterii kwasotwórczych, bakterii octowych i bakterii metanowych) z produktów rolnych, lub odpadów przemysłowych lub osadu z wody miejskiej. Metan zawarty w biogazie mogą być wykorzystany do wytwarzania energii elektrycznej albo ciepła.
(ENEL).
Powstawanie gazu, w wyniku beztlenowej fermentacji w obecności mikroorganizmów (bakterii kwasotwórczych, bakterii octowych i bakterii metanowych) odpadów przemysłowych i rolniczych lub obróbki osadu z oczyszczania ścieków, metan zawarty w biogazie może być wykorzystany do produkcji energii.

Co oznacza "Bio-kogeneracja"?

Bio-kogeneracją, określamy tę formę kogeneracji która wykorzystuje biogaz z odpadów rolniczych i zwierzęcych, organicznych odpadów komunalnych, itp., jak również z produktów, pochodzących z upraw generujących produkty uboczne.
Urządzenia bio-kogeneracyjne pozwalają gospodarstwom rolnym na sprzedaż energii elektrycznej i ciepła, oraz korzystanie z przywilejów oferowanych przez rząd.

Z czego w istocie składa się urządzenie do fermentacji beztlenowej roślin do produkcji energii elektrycznej i cieplnej?

Takie urządzenie można schematycznie przedstawić w dwóch częściach: część fermentacji i produkcji biogazu, złożona z jednego lub więcej zbiorników fermentacyjnych i część przekształcania biogazu w energię, właściwe urządzenie kogeneracji.
Biogaz jest mieszaniną gazów składającą się głównie z metanu, dwutlenku węgla i innych pomniejszych składników, otrzymaną w wyniku beztlenowej fermentacji biomasy prowadzonej w komorach fermentacyjnych. Biogaz jest specjalnie przygotowany, tak aby nadawał się do zasilania w silniku endotermicznym urządzenia kogeneracji.
Faza kogeneracji produkuje energię elektryczną i cieplną, pierwsza jest przeznaczona do sprzedaży do sieci po ustalonej stawce, druga służy przede wszystkim do utrzymania odpowiedniej temperatury w komorach fermentacyjnych, gdzie odbywa się fermentacja i/lub dzięki odpowiedniej sieci ciepłowniczej klimatyzowanie budynków mieszkalnych lub budynków gospodarczych.”

W biogazowni, ciepło wykorzystywane do ogrzewania beztlenowej komory fermentacyjnej jest ciepłem potrzebnym do wysoko wydajnościowej kogeneracji o której mowa w art.8, pkt 8?

Aby uzyskać homologację CAR, jak określono to w wytycznych zgodnie z dekretem ministerialnym z dnia 5 września 2011 – Wysokosprawna kogeneracja (CAR), ciepło wykorzystywane do produkcji energii przez urządzenia kogeneracji, podobnie jak ciepło wykorzystane do ogrzania beztlenowej komory fermentacyjnej, nie mogą być uważane za ciepło użyteczne.

Jakie organy są upoważnione do wystawiania świadectw RECS?

Wszystkie odnawialne źródła energii, o których mowa w artykule 2 dyrektywy UE 2001/77: niekopalne źródła energii (energia wiatrowa, słoneczna, geotermiczna, energia z fal i pływów, energia wodna, biomasa, gazu odpadowe, biogaz po oczyszczaniu ścieków) gdzie za biomasę uważa się część produktów, odpadów i pozostałości z rolnictwa (łącznie z substancjami roślinnymi i zwierzęcymi), odpady leśne i z branż pokrewnych, a także część odpadów przemysłowych i komunalnych ulegającą biodegradacji.

Odnawialne źródła energii uznane dla celów wydania GO są takie same jak kwalifikacje IAFR?

Tak, zarówno kwalifikacja IAFR jak zezwolenie GO dotyczą odnawialnych źródeł określonych w art .2 Dyrektywy Europejskiej 2001/77, która mówi: „odnawialne źródła energii”: niekopalniane odnawialne źródła energii, (energia wiatrowa, słoneczna, geotermiczna, siła fal, pływów, energia wodna, biomasa, gazy spalinowe, gaz z oczyszczalni ścieków pozostały po procesach oczyszczania biogazu).

W celu określenia daty rozpoczęcia eksploatacji, konieczne jest, aby wszystkie alternatory zainstalowane w systemie miały wygenerowaną ilość energii elektrycznej?

System jest przeznaczony do działania, kiedy spełnione są obydwa następujące warunki:
1. Roboty budowlane urządzenia zostały zakończone [patrz FAQ: „”Co oznacza zakończenie prac w celu uruchomienia urządzenia””] wszystkie alternatory systemu, zgodnie z zatwierdzonym projektem, są w stanie wygenerować energię ze źródeł odnawialnych:
2. instalacji przyłączeniowa do sieci elektrycznej, w tym urządzeń pomiarowych, jest podłączona do napięcia przez RPG.
Jeśli chodzi o pierwszy warunek jest powiedziane, że:
– W przypadku elektrowni wiatrowych, muszą być zainstalowane i podłączone do sieci dystrybucyjnej/transmisyjnej wszystkie turbiny przewidziane w projekcie;
– W przypadku instalacji na biomasę/biopłyny muszą być zainstalowane i podłączone do sieci dystrybucyjnej/transmisyjnej wszystkie alternatory przewidziane w projekcie oraz na ternie zakładu musi znajdować się taka ilość biomasy/biopłynów aby zapewnić zasilanie co najmniej jednego z systemów instalacji;
– W przypadku biogazowni, wszystkie generatory przewidziane w projekcie muszą być zainstalowane i podłączone do sieci dystrybucyjnej/transmisyjnej, wszystkie komory fermentacyjne pierwotne i wtórne (w tym wanny mieszania wstępnego) muszą być wypełnione organiczną matrycą o odpowiedniej jakości aby rozpocząć fermentację oraz musi znajdować się na miejscu odpowiednia ilość pierwotnego źródła zapewniającego pracę co najmniej jednej z grup instalacji.”

W przypadku biogazowni z odzyskiem azotu (art. 26 dekretu), zważywszy, że proces odzyskiwania azotu może zezwolić na dostęp do określonej gratyfikacji, czy wydatki poniesione na ten proces muszą być uwzględnione w obliczaniu usługi dodatkowych urządzenia? Energia cieplna ewentualnie wykorzystana w procesie odzysku może być uważane za ciepło użyteczne w celu potwierdzenia CAR wyprodukowanej energii?

Zgodnie z art. 22, pkt 3 Rozporządzenia, zużycia przypisane do usług pomocniczych, straty w transformatorach głównych i straty na linii aż do punktu dostawy energii do sieci elektrycznej, w urządzeniach zasilanych z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 1 MW są obliczone ryczałtowo, z użyciem stop procentowych zgłoszonych dla każdego źródła, w tabeli 6 Załącznik4 tego Rozporządzenia.
Dla wszystkich innych urządzeń, GSE określa i aktualizuje, dla każdej instalacji, wartość procentową do użycia, bazując na definicji i zasadach przyjętych przez Zakład Elektryczny i Gazowy.
Do czasu określenia zasad, które zostaną przyjęte przez organ do spraw Energii Elektrycznej i Gazu, GSE będzie stosować metodę przyjętą przez elektrownie nieprzekraczające mocy 1 MW w instalacji o jakiejkolwiek mocy.
W odniesieniu do energii cieplnej ewentualnie używanej w procesie odzyskiwania azotu, może ona być uważana za ciepło użyteczne w celu uznania wytwarzanej energii przez CAR, oprócz ewentualnych specyficznych ocen jakie mogą pojawić się w ramach postępowania prowadzonego przez CAR.

Jaki jest termin składania wniosku o wydanie świadectwa zielonego?

Po uzyskaniu kwalifikacji, producent, który chce wystąpić o wydanie świadectw zielonych na dany rok musi przekazać do GSE, do dnia 31 marca roku kolejnego roku, dokumentację, do pobrania na stronie internetowej pozwoleń na urządzenia kogeneracyjne, z której wynika, że urządzenie wyprodukowało warunków kogeneracji na podstawie uchwały nr. 42/02, jak również odpowiedniej dokumentację pokazującej zakres udziału energii cieplnej H w MWh faktycznie wykorzystanej na potrzeby ciepłownicze, obliczonego w sposób pokazany w załączniku A do Dekretu 24/10/2005.
Wnioski muszą być dostarczone w określonym terminie na poniższy adres: Zakład Usług Elektrycznych GSE S.p.a.
Dyrekcja Operacyjna – Jednostka ds. Inżynierii
Viale Maresciallo Pilsudski, 92 – 00197 – Rzym

Kiedy ubiegać się o kwalifikację urządzenia kogeneracyjnego podłączonego do sieci ciepłowniczej i wydanie zielonych certyfikatów?

O kwalifikację urządzeń kogeneracyjnych podłączonych do sieci ciepłowniczej może ubiegać się tylko w kiedy urządzenia spełniają wymogi określone w art. 14 rozporządzenia nr 20 z dnia 8 lutego 2007 roku.
W szczególności należy spełniać warunki określone poniżej.
Prawa nabyte przez właścicieli urządzeń zamontowanych lub w trakcie budowy, w sprawie wykonania art .1, pkt 71 ustawy nr 239 z 23 sierpnia 2004 r., w brzmieniu obowiązującym na dzień 31 grudnia 2006 pozostają ważne pod warunkiem, że urządzenia spełniają co najmniej jeden z następujących warunków:
a) zostały wprowadzone do użytku w okresie między datą wejścia w życie ustawy nr 239 z dnia 23 sierpnia 2004 r., a datą 31 grudnia 2006 roku;
b) zostały zatwierdzone po dniu wejścia w życie ustawy nr 239 z dnia 23 sierpnia 2004 r., a przed 31 grudnia 2006 roku i zostały uruchomione do 31 grudnia 2008 r;
c) zostały uruchomione do dnia 31 grudnia 2008 roku, pod warunkiem, że prace budowlane zostały faktycznie rozpoczęte przed dniem 31 grudnia 2006 r.